Wimpern

Volume Lashes
Artikelnummer 34.C0300
CHF 29,90
(CHF 32,32 Inkl. MwSt.)
Perfect Eyelash
Volume Lashes
CHF 29,90
(CHF 32,32 Inkl. MwSt.)
One-by-One Lashes
Artikelnummer 34.C1500
CHF 29,90
(CHF 32,32 Inkl. MwSt.)
Perfect Eyelashes
One-by-One Lashes
CHF 29,90
(CHF 32,32 Inkl. MwSt.)
Lashes Silk B-Curl Mix 0,15 - 06mm - 14mm
Artikelnummer 36.B1500
CHF 29,90
(CHF 32,32 Inkl. MwSt.)
Lashes Silk B-Curl Mix 0,15 - 06mm - 14mm
CHF 29,90
(CHF 32,32 Inkl. MwSt.)
Lashes Silk B-Curl Mix 0,15 short - 06mm - 08mm
Artikelnummer 36.B1501
CHF 29,90
(CHF 32,32 Inkl. MwSt.)
Lashes Silk CC-Curl Mix 0,15 - 06mm - 14mm
Artikelnummer 36.CC1500
CHF 29,90
(CHF 32,32 Inkl. MwSt.)
Lashes Silk CC-Curl Mix 0,15 short - 06mm - 08mm
Artikelnummer 36.CC1501
CHF 29,90
(CHF 32,32 Inkl. MwSt.)
Lashes Flat C-Curl Mix 0,15 - 08mm - 14mm
Artikelnummer 36.FC1500
CHF 29,90
(CHF 32,32 Inkl. MwSt.)
Lashes Flat C-Curl Mix 0,15 - 08mm - 14mm
CHF 29,90
(CHF 32,32 Inkl. MwSt.)
Lashes Flat D-Curl Mix 0,15 - 08mm - 14mm
Artikelnummer 36.FD1500
CHF 29,90
(CHF 32,32 Inkl. MwSt.)
Lashes Flat D-Curl Mix 0,15 - 08mm - 14mm
CHF 29,90
(CHF 32,32 Inkl. MwSt.)
Lashes Ultra Soft C-Curl Mix 0,15 - 08mm - 14mm
Artikelnummer 36.UC1500
CHF 29,90
(CHF 32,32 Inkl. MwSt.)
Lashes Ultra Soft D-Curl Mix 0,15 - 08mm - 14mm
Artikelnummer 36.UD1500
CHF 29,90
(CHF 32,32 Inkl. MwSt.)