Vernis à ongles

NLGL01 / vernis à ongles Silverstar
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Taxes incluses)
NLGL02 / vernis à ongles Snow White
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Taxes incluses)
NLGL03 / vernis à ongles Creme Brulee
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Taxes incluses)
NLGL04 / vernis à ongles Pale Shrimp
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Taxes incluses)
NLGL05 / vernis à ongles Camel Brown
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Taxes incluses)
NLGL06 / vernis à ongles Kashmir
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Taxes incluses)
NLGL07 / vernis à ongles Copper
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Taxes incluses)
NLGL08 / vernis à ongles Goldeneye
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Taxes incluses)
NLGL09 / vernis à ongles Midnight Black
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Taxes incluses)
NLGL10 / vernis à ongles Cobalt Blue
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Taxes incluses)
NLGL11 / vernis à ongles Azure Blue
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Taxes incluses)
NLGL12 / vernis à ongles Petrol
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Taxes incluses)
NLGL13 / vernis à ongles Turquoise
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Taxes incluses)
NLGL14 / vernis à ongles Purple
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Taxes incluses)
NLGL15 / vernis à ongles Aubergine
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Taxes incluses)
NLGL16 / vernis à ongles Red Wine
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Taxes incluses)
NLGL17 / vernis à ongles Blood Red
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Taxes incluses)
NLGL18 / vernis à ongles Hot Red
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Taxes incluses)
NLGL19 / vernis à ongles Deep Red
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Taxes incluses)
NLGL21 / vernis à ongles Stone Grey
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Taxes incluses)
NLGL22 / vernis à ongles Lavandula
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Taxes incluses)
NLGL23 / vernis à ongles Blonde
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Taxes incluses)
NLGL24 / vernis à ongles Monticello Peach
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Taxes incluses)
NLGL25 / vernis à ongles Rosewood
* CHF2,90 * SRP
(CHF3,12 Taxes incluses)